Nguyễn Hồng Nhung
Cử nhân Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền. Đam mê ô tô, công nghệ, và du lịch.